47%

Bản Đồ Kế Hoạch Hành Động Chinh Phục Tiếng Trung Từ Con Số 0

80.000

Cấu trúc sách bao gồm:

Phần Mở đầu Giới thiệu phương pháp rút ngắn thời gian học tiếng Trung

Phần 1: Dành cho những người học giao tiếp

Phần 2: Dành cho những người học 4 kỹ năng để sự dụng thành thạo tiếng Trung.